• We zijn bereikbaar 06 16 5858 61

Naam (verplicht)

Telefoonnummer (verplicht)

Salderen

Salderen

Een belangrijk element in de rendementsberekening is het tarief waartegen gesaldeerd wordt. Op dit moment is het zo, betaalt u 23 eurocent per kWh, dan ontvangt u ook 23 eurocent per kWh. Dat heeft salderen. In de Wet is het zo geregeld dat iedere aansluiting onbeperkt terug mag leveren aan het net met in achtneming van uw eigen jaarverbruik. Het is niet verstandig gelet op een mogelijk versobering (lagere terug leververgoeding) van de salderingsregeling vanaf 2020 om netto producent te worden. De energiebedrijven zijn verplicht te salderen. Per 1 juli 2013 is de salderingsregeling zelfs uitgebreid. Voor verhuurcomplexen en Vereniging van Eigenaren is het nu ook interessant om zonnestroom op te wekken.

Vraag naar de mogelijkheden. Het advies is, wek niet veel meer op dan het eigen jaarverbruik. Wordt geen netto energieproducent. Niemand kan in de toekomst kijken, en de overheid is nu eenmaal niet onze meest betrouwbare partner. Gaat u zonnestroom opwekken dan is het aan te raden om navraag te doen bij uw eigen energiebedrijf naar de voorwaarden. Overstappen kan aantrekkelijk zijn om uw financieel rendement te maximaliseren.

De salderingsregeling moet stuurbaar zijn en zo min mogelijk marktverstorende effecten hebben om vanaf 2020 lokale hernieuwbare energie te blijven stimuleren.

Minister Kamp heeft het beloofde evaluatieonderzoek van de salderingsregeling geopenbaard. Met het door PricewaterhouseCoopers uitgevoerde onderzoek komt Kamp tegemoet aan het verzoek van GroenLinks-Kamerlid Liesbeth van Tongeren om de salderingsregeling nog in 2016 te evalueren.

De regeling voorziet erin dat kleinverbruikers (doorgaans huiseigenaren) die energie opwekken met zonnepanelen, hun overschot kunnen terug leveren aan het net en verrekenen met hun energierekening.

Geen prikkel om net te ontlasten

Kamp stipt in een Kamerbrief enkele conclusies aan van PwC, zoals dat de salderingsregeling ‘de prikkel wegneemt voor kleinverbruikers om het eigen verbruik achter de meter te optimaliseren en daarmee het elektriciteitssysteem te ontlasten’. Doordat de regeling geen rekening houdt met de werkelijke waarde van opgewekte elektriciteit verstoort deze de markt. “Elke kWh opgewekte elektriciteit die een particulier niet direct zelf verbruikt, kan worden in gevoed op het elektriciteitsnet en op een willekeurig moment in dezelfde verbruiksperiode van 12 maanden weer van het elektriciteitsnet worden afgenomen tegen dezelfde prijs “, aldus Kamp. Dit zet de kleinverbruiker niet aan om te investeren in een batterij of energiemanagementsysteem zodat hij zoveel mogelijk opgewekte energie ‘achter de meter’ gebruikt.

Flinke groei maar weinig duurzame winst

PwC stelt ook vast dat, mede door de regeling, het geïnstalleerde vermogen van zonnepanelen bij kleinverbruikers sinds 2011 sterk is toegenomen, namelijk met een gemiddelde jaarlijkse groei van 91 procent tegen 13 procent in jaren ervoor. Zonne-energie is daarbij een van de hernieuwbare energieën die het meeste steun krijgt van de Nederlandse bevolking, zoals het Sociaal-Cultureel Planbureau ook al concludeert. Het is tegelijkertijd wel zo dat volgens PwC salderen nog weinig verduurzaming heeft opgeleverd: in 2015 heeft de groei van ‘decentrale zon-PV’ de uitstoot van ongeveer 679 miljoen kilo CO2 vermeden, 0,5 procent van de totale Nederlandse uitstoot. Ook stelt PwC vast dat de overheid als gevolg van de salderingsregeling 80 miljoen euro energiebelasting en opslag duurzame energie (ODE) heeft misgelopen. Kleinverbruikers hoeven door saldering deze belasting niet te betalen, voor zover deze verrekend wordt met de teruggeleverde elektriciteit.

Goede overgangsregeling vanaf 2020

Nadat de motie van Vos en Van Tongeren was aangenomen, verzekerde Kamp de salderingsregeling tot 2020 niet te veranderen. In de nieuwe Kamerbrief herhaalt Kamp ook de toezegging dat als de regeling toch wordt aangepast, er een goede overgangsregeling komt. Op basis van het evaluatieonderzoek stelt Kamp dat zo’n regeling onder andere stuurbaar moet zijn: ‘de hoogte van de stimulans kan aangepast worden, bijvoorbeeld naar aanleiding van veranderingen in de kostprijs van zon-PV-systemen’, aldus de minister. Ook moet, zoals PwC concludeerde, de regeling ‘zo min mogelijk marktverstorende effecten hebben’ . Kamp voegt daaraan toe dat voor zover mogelijk nieuwe ontwikkelingen die belasting van het elektriciteitsnet beperken zoals energie-opslag niet belemmerd moeten worden.

Aanpassing salderingsregeling niet uitgesloten

Kamp zegt in zijn brief de ambitie van GroenLinks en PvdA te delen ‘om de groei van decentraal geproduceerde zonne-energie verantwoord door te zetten en te bestendigen’. Hij acht het in lijn met de motie van belang om investeringszekerheid te geven voor aanschaf van zonnepanelen. Wel moet er daarbij ‘ruimte zijn om op basis van de evaluatie te komen tot een verstandige en verantwoorde wijze van stimulering van lokale hernieuwbare energie vanaf 2020’. Kamp sluit een aanpassing van de salderingsregeling of alternatieve vorm van stimulering na de evaluatie op voorhand niet uit, maar gaat eerst de evaluatie verder uitwerken met ‘belanghebbende partijen’. Ook vraagt de minister aan ECN om verschillende alternatieven door te rekenen en organiseert hij een stakeholdersbijeenkomst over een nieuwe regeling vanaf 2020 te spreken.

Bekijk hier (pdf) het onderzoek voor het Ministerie van Economische Zaken naar de historische impact van salderen.